Infokiri: 3. maist saavad kooli 1. – 4. klass, 9. ja 12. klass
Infokiri: Gümnaasiumi ja põhikooli lõpetamise ning hindamise erisused 2020/2021. õppeaastal

Distantsõppe korraldus Tallinna Pae Gümnaasiumis

Sisseastumine 10. klassi

01.03 -15.06.21 – kooli astumiseks avalduste esitamine. 

Avaldus esitada elektrooniliselt

http://webanketa.com/forms/6crkec1k64qk6d9h75k3jck1/

17.06 - 28.06.21 – vestlused kell 9.00 - 15.00
Vestlusele võib kandidaat tulla üksinda või koos oma vanematega.
Vestlusele võtta kaasa:

Sisseastuja isikut tõendav dokument
Õpilase põhikooli lõputunnistus (originaal) ja hinneteleht
Väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.


Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse  õpilast e-kirja teel.
Täiendavatele küsimustele vastab gümnaasiumi õppealajuhataja

Tallinna Pae Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Oksana Šelenjova
e-mail: o.selenjova@pae.tln.edu.ee
tel.  6231 223


Registreerimine eelkooli 2021-2022 õaSEOSES EPIDEMIOLOOGILISE OLUKORRAGA RIIGIS EELKOOLI TUNDE EI TOIMU

В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ, СВЯЗАННОЙ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19), ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КЛАССАХ ОТМЕНЕНЫ.


ÜLDHARIDUSKOOLIDE LASTEVANEMATE RAHULOLU- JA KOOLIKESKKONNA KÜSITLUS 2021


JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE


РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ЗАРАЖЁННЫМ COVID-19unescoerasmus_plus  ekool keelekumblus

foxcademyteknooredkoolitagasikooli   
marka_ja_aita
kiamisesttore