Sisseastumine 1. klassi.

1.-15. märtsini saab Tallinna Haridusametile esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks lastele, kes lähevad esimesse klassi 1. septembril 2021.

Elukohajärgse kooli määramise taotlusi saavad 15. märtsini 2021 esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Kõige mugavam on taotlust esitada eKoolis, kus vanem peab ennast tuvastama ID kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu.

Taotluste esitamine on vajalik, kuna vanematel on võimalik jagada haridusametile olulist infot pere koolieelistusest, soovitud õppekeelest ning õdede-vendade õppimisest Tallinna koolis. Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed.

Kooli määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

Vanematel, kes ei plaani last panna Tallinna munitsipaalkooli, vaid näiteks riigikooli, erakooli või asub laps õppima välismaale, tuleb sellest teavitada Tallinna Haridusametit. Seda saab mugavalt teha kas ameti kodulehe kaudu või e-kirja teel.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine.

Tallinna Pae Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avalduste vastuvõtuks avatud: E 08.15-17.45; T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45.

Lisateave:

Tallinna Haridusamet

Tel 6404590

haridusamet@tallinnlv.ee

Sisseastumine 10. klassi.

01.03 -15.06.21 – kooli astumiseks avalduste esitamine. 

Avaldus esitada elektrooniliselt

http://webanketa.com/forms/6crkec1k64qk6d9h75k3jck1/

17.06 - 28.06.21 – vestlused kell 9.00 - 15.00
Vestlusele võib kandidaat tulla üksinda või koos oma vanematega.
Vestlusele võtta kaasa:

Sisseastuja isikut tõendav dokument
Õpilase põhikooli lõputunnistus (originaal) ja hinneteleht
Väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse  õpilast e-kirja teel.
Täiendavatele küsimustele vastab gümnaasiumi õppealajuhataja

Tallinna Pae Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Oksana Šelenjova
e-mail: o.selenjova@pae.tln.edu.ee
tel.  6231 223
Магазины, где школьные принадлежности стоят меньше $1 - ForumDaily


Registreerimine eelkooli 2021-2022 õaSEOSES EPIDEMIOLOOGILISE OLUKORRAGA RIIGIS EELKOOLI TUNDE EI TOIMU

В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ, СВЯЗАННОЙ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19), ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КЛАССАХ ОТМЕНЕНЫ.


ÜLDHARIDUSKOOLIDE LASTEVANEMATE RAHULOLU- JA KOOLIKESKKONNA KÜSITLUS 2021


JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE


РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ЗАРАЖЁННЫМ COVID-19

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI REEGLID JA PÕHIMÕTTED COVID-19 RISKIDE MAANDAMISEKSunescoerasmus_plus  ekool keelekumblus

foxcademyteknooredkoolitagasikooli   
marka_ja_aita
kiamisesttore