Kooli eesmärgid

Õppetegevuse suunad 2020-2021.õa

Õppeaasta märksõnad:
  • Paindlik töökorraldus, hajutatus, erinevate töövormide kasutusele võtmine (e-õpe,distantsõpe, individuaalsuse arvestamine ja enesejuhtimise arendamine), kvaliteedi  tagamine
  • Koostöö ja lõimitud õppe rakendamine, digipädevuse tõstmine

Eesmärgid:
  • Juhtimise kvaliteet tagab kooli häireteta tegevuse, sh ka parimate praktikatega tutvumise kaudu
  • Personalile arendamisel lähtub kool tegevuse analüüsist ning õpilaste/õpetajate vajadustest
  • Koolis on loodud õppimist soodustav õpikeskkond
  • Kooli jätkusuutlikku arengut toetab aktiivne ja tulemuslik koostöö huvigruppide ja koostööpartneritega
  • Kooli õpetajad arvestavad õpilaste individuaalsega, kujundades individuaalne õpitee ja iseseisva õppimise oskused