Ajalugu

pae vana1.septembril 1956.aastal alustas tööd Tallinna 25. keskkool – esimene vene kool Lasnamäe piirkonnas. 1998.a sai kool gümnaasiumi staatuse ja uueks nimeks – Tallinna Pae Gümnaasium . Aastal 2016 tähistas kool oma 60.sünnipäeva.
Kooli direktorid olid aastate joksul – Nikolai Šestakov (1956-1979), Jevgeni Platonov (1979-1986), Nadežda Šumilova (1986-1992), Vassili Kuznetsov (1992-2001). Alates aastast 2001 töötab  direktorina  Izabella Riitsaar.

Oma mitmekümnneaastase tegevuse jooksul on kool tõestanud  eluvõimelisust.
Koolis töötab kõrgelt kvalifitseeritud, oma elukutset tundev ja armastav pedagoogiline personal, kes on loonud vajalikud tingimused iga õpilase arenguks.
Kooli ajaloo tähtsamad sündmused:

1989-1993 a. avati vanemas kooliastmes süvaõppega reaal- ja humanitaarainete klassid.
1991.a töötavad alates 2.kl inglise keele süvaõppega klassid. Käesoleval ajal õpivad kooli õpilased eesti, inglise, saksa, hiina ja prantsuse keeli.
Aastast 1992 tegutseb koolis õpilasomavalitsus.
1993.a pandi alus 10. kl mõeldud nn rebaste peo traditsioonile.
1993.a toimuvad traditsioonilised esimese klassi õpilaste päevad, kuhu kutsutakse kasvatajad nendest lasteaedadest, kelle kasvandikud on tulnud  õppima Tallinna Pae gümnaasiumi 1.kl.
1996-2002 –Tallinna Pae gümnaasium alustas esimesena Lasnamäe koolidest osalust Eesti-Ameerika ühisprojektis “Hea algus”. Eksperimendis saadud kogemused olid abiks paljudele vabariigi õpetajatele, kes liitusid programmiga hiljem. Selle metoodika elemendid leiavad praktikas kasutamist tänase päevani.
1.septembrist 2003 alustati  hiliskeelekümbluse projekti.pae new1 Aastast 2006 alustas  tööd eelkool “Proventus”.
1.septembrist 2009 osaletakse varajase keelekümbluse programmis.
Aastast 2010  toimuvad spordi-ja tervisepäevad  väljaspool kooli.
Aastast 2013  kasutatakse tundides LAK-õppe metoodikat.
Aastast 2014 toimuvad karjääripäevad, kus osaleb terve kool – nii õpilased, õpetajad, lapsevanemad  kui ka vilistlased.
Aastast 2015 algas tasemeõpe mõnedes õppeainetes.
Tallinna Pae Gümnaasium osaleb aktiivselt  projektitegevuses linna-, vabariigi- ja rahvusvahelisel tasemel.
Üle 30 aasta  tegutseb koolis  vene rahvapilliorkester “Russki suveniir”, mis on tuntud nii Eestis kui ka väljaspool. Aastal 2013. alustas oma tööd kooli mudilaskoor, mis esines aastal 2017  XII Noorte laulu- ja tantsupeol.
Kooli õpilasesindus osaleb kooli-, linna, vabariigi- ja  rahvusvahelistes projektides, teeb koostööd lasteaedadega, osaleb otsuste vastuvõtmise protsessis.
Tallinna Pae Gümnaasium teeb tihedat  koostööd kooli hoolekogu- ja vilistlaskoguga. Need organisatsioonid võtavad osa koolielust, aitavad üritusi korraldada (spordi- ja tervisepäevad, heategevuslaadad- ja kontserdid, ekskursioonid jne).
Tallinna Pae Gümnaasiumis on edukalt realiseerunud arengukava aastateks 2015-2017 ja on valmimas  arengukava aastateks 2018-2020, mis  on suunatud kogu sotsiaalharidusprotsessile, samuti ka vajaliku baaskultuuri loomisele  iga õpilase kui isiksuse vaimsete, füüsiliste ja intellektuaalsete võimete arenguks.