Missioon ja visioon

„Ärge ajage elus edu taga, vaid väärtusi!“
                                                 (Albert Einstein)

Missioon

Kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi, kellel on vajalikud oskused ja pädevused elukestvaks õppeks ning tööalaseks karjääriks.

Visioon

Aastaks 2020 on Tallinna Pae Gümnaasium on:
  •  edasiarenev multikultuuriline kool, kus igale õpilasele on loodud igakülgseks arenguks soodne keskkond, mis võimaldab kujundada oskusi elukestvaks õppeks ning lõimumiseks kaasaegsesse ühiskonda, säilitades õpilase rahvuslikku identiteeti ning väärtustades iga õpilase individuaalsust;
  •  muutunud õpikäsitlust rakendav kool;
  •  kool, mis pakub põhikooli tasemel õpilastele ja lastevanematele võrdväärset valikuvõimalust varase ja hilise keelekümbluse ning vene õppekeelega klassi vahel;
  •  kool, mis rakendab lõimitud aine ja keeleõpet turvalises ja rikastavas õpikeskkonnas;
  • konkurentsivõimelist reaal- ja loodusharidust pakkuv kool, kus igale õpilasele on tagatud tema isiklikele võimetele ning potentsiaalile vastav õpe;
  • kool, kus on tugev, järjepidev ja mõtestatud võõrkeelte õpe;
  •  jätkusuutlikkust toetav ja vastutustundlikku maailmakodanikku kujundav kool;
  •  digivõimalusi teadlikult ja targalt õppeprotsessi lõimiv kool;
  •  loovust õppeprotsessis õhutav, toetav ja arendav kool;
  •  kool, kus on saavutatud vanemate õpetajate kogemuse, noorte õpetajate energilisuse ja uute infotehnoloogiliste vahendite efektiivse kasutamise sünergia.