Õppekava


TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

1. Põhikooli õppekava üldosa
2. Hindamine põhikoolis 
3. Gümnaasiumi õppekava üldosa 
4. Hindamine gümnaasiumiastmes

AINEKAVAD 

1.kooliaste (1.klass - 3.klass) - Uuendamisel
Emakeel
Eesti keel teise keelena
Inglise keel
Matemaatika
Loodusõpetus 
Inimeseõpetus
Muusika
Kunst
Käsitöö
Kehaline kasvatus 

2.kooliaste (4.klass - 6.klass) - Uuendamisel
Emakeel
Kirjandus 
Eesti keel teise keelena
Inglise keel
Matemaatika
Loodusõpetus
Ajalugu   
Inimeseõpetus
Ühiskonnaõpetus
Muusika
Kunst
Käsitöö, kodundus ja tehnoloogiaõpetus
Tööõpetus  
Kehaline kasvatus

3.kooliaste (7.klass - 9.klass) - Uuendamisel
Emakeel
Kirjandus  
Eesti keel teise keelena
Inglise keel
Matemaatika
Loodusõpetus
Geograafia    
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
 Inimeseõpetus
Ühiskonnaõpetus
Muusika
Kunst 
 Käsitöö, kodundus ja tehnoloogiaõpetus
Mina, majandus ja ettevõtlus
Kehaline kasvatus

4. Gümnaasiumi astme ainekavad

Ainevaldkond "Keel ja kirjandus"
Ainevaldkond "Võõrkeeled"
Ainevaldkond "Matemaatika"
Ainevaldkond "Loodusained"
Ainevaldkond "Sotsiaalained"
Ainevaldkond "Kunstiained" 
Ainevaldkond "Kehaline kasvatus"
Ainevaldkond "Valikõppeained" 
Ainevaldkond "Valdkonnaülesed õppeained"


***Kooli õppekava on koostatud Põhikooli Riikliku Õppekava ja Gümnaasiumi Riikliku Õppekava alusel