Õppekava


TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

1. Põhikooli õppekava üldosa 
2. Hindamine põhikoolis
3. Gümnaasiumi õppekava üldosa 
4. Hindamine gümnaasiumiastmes

Kehtestatud direktori (06.09.2011) käskkirjaga nr 1-1/69

AINEKAVAD 

1.kooliaste (1.klass - 3.klass)
Emakeel
Eesti keel teise keelena
Inglise keel
Matemaatika
Loodusõpetus
Inimeseõpetus

Muusika
Kunst

Käsitöö
Kehaline kasvatus

2.kooliaste (4.klass - 6.klass)
Emakeel
Kirjandus
Eesti keel teise keelena
Inglise keel
Matemaatika
Loodusõpetus
Ajalugu
Inimeseõpetus
Ühiskonnaõpetus
Muusika
Kunst
Käsitöö, kodundus ja tehnoloogiaõpetus
Tööõpetus
Kehaline kasvatus

3.kooliaste (7.klass - 9.klass)
Emakeel
Kirjandus 
Eesti keel teise keelena
Inglise keel
Matemaatika
Loodusõpetus
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Inimeseõpetus
Ühiskonnaõpetus
Muusika
Kunst 
Käsitöö, kodundus ja tehnoloogiaõpetus
Mina, majandus ja ettevõtlus
Kehaline kasvatus

4.kooliaste (10.klass - 12.klass)

Ajalugu
A-võõrkeel (inglise keel, B2)
B-võõrkeel (saksa keel)
B-võõrkeel (soome keel)
Bioloogia
Füüsika
Geograafia
Eesti keel teise keelena
Emakeel
Kehaline kasvatus
Keemia
Kirjandus
Kitsas matemaatika
Karjääriõpetus
Kunst
Lai matemaatika
Muusika
Planimeetria
Riigikaitse
Uurimistöö alused
Ühiskonnaõpetus

Gümnaasiumiastme valikained
Majandus- ja ettevõtlusõpe
Tallinna lugu
Globaliseeruv maailm
Country Study
Tervisliku toitumise alused
Autosõidu teooria

Gümnaasiumiastme valikkursused
Maailmakirjandus antiikajast 18.sajandini
Eesti kirjandus
Geoinformaatika
Kõne ja väitlus
Meediaõpetus
Tänapäeva vene kirjandus
Arvuti kasutamine uurimistöös
Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond

***Kooli õppekava on koostatud Põhikooli Riikliku Õppekava ja Gümnaasiumi Riikliku Õppekava alusel