Kooli eesmärgid

Eesmärgid 2016/17

Eestvedamine ja juhtimine


 • Kooli juhtimisstruktuur on optimeeritud (kahe õppealajuhataja ametikoha loomine)
 • Õpetajate juhtimisse kaasamiseks on  loodud võimalused
 • Kooli dokumentatsioon on ülevaadatud ja täiendatud (SH kord, eneseanalüüsi vormid, tagasiside küsimustikud)
 • Õpilaste ja õpetajate tunnustamise süsteem on uuendatud („Aasta õpetaja“ statuudi ülevaatamine, „Parim gümnasist“ statuudi ülevaatamine)
 • Tallinna Pae Gümnaasiumi 60.aastapäeva üritused ettevalmistatud
 • Kooli arengukava 2015-2017 täitmise analüüs ning 2018-2020 koostamine
 
Personal

 • Personalil on keskne roll kooli põhiväärtuste kandmisel õpilastele ja kogu kooliperele
 • Õpetaja professionaalne areng toimub kogemuste jagamise kaudu (konverents „Õpetajalt õpetajale“, LAK-õppe koolitus, IKT, HEV koolitus, tundide külastused, kolleegidelt õppimine)
 • Mentorluse süsteem on ülevaadatud ning efektiivselt toimiv
 • Motivatsioonisüsteem on personalile selge ja vastuvõetav
 • Õpetajaabid toetavad õppe- ja kasvatuse protsessi (sotsiaalne töökoht)
Ressursid

 • Õppeaasta majandustegevuse kava toetab arengukava täitmist
 • Saavutatud omatulu tase on säilitatud
 • Kooli ruumid on sisustatud  vastavalt töökeskkonna nõuetele
 • Koolis toimib ressursside säästlik kasutamine
 • Kooli infotehnoloogiline taristu on täiendatud
 • Infoliikumise korraldamisel lähtutakse põhiliste huvigruppide  ettepanekutest
 • Toimub efektiivne koostööd Linnavalitsuse ja Haridusametiga kooli füüsilise keskkonna parendamiseks (juurdeehitus)

Huvigrupid ja koostöö

 • Kooli ja vanemate koostöö on juhitud, sh hoolekogu ja lastevanemate kooli kaudu
 • Partneritega tegevusvaldkonnad on laiendatud (kutse- ja kõrgkoolid), olemasolevad hoitud, uued leitud
 • Toimub kogemuste vahetamine partnerkoolidega kohalikul ning rahvusvahelisel tasemel (LAK, projektitegevus)
 • Koolitegevuse kajastamine meedias aitab kujundada ja hoida positiivset kooli mainet

Õppe- ja kasvatustegevus

 • Õppetöö planeerimisel lähtub kool MÕKi põhimõtetest
 • Kooli õppekava uuendamine arvestab kool prioriteete hariduspoliitikas – elukestvaõppe strateegia, karjääri kujundamine
 • Keelekümbluse põhimõtteid  juurutatakse kogu kooli ulatuses
 • Õppetöö korraldus arvestab iga õpilase arengut, tuginedes kujundava hindamise põhimõtetele
 • Lõimitud aineõppesse ja keeleõppesse on kaasatud venekeelsed põhikooli ja gümnaasiumiastme klassid
 • Uurimis- ja praktilise tegevuse korraldamine arendab õpilaste loovust ja ettevõtlikust
 • On rakendatud meetmed õpilaste ja õpetajate motiveerimiseks olümpiaadidel osalemiseks
 • Jätkub IKT pädevuste arendamine ja rakendamine õppetöösse
d vanemate rahulolu