Kooli eesmärgid

Eesmärgid 2018/2019

Eestvedamine ja juhtimine

·         Toetada kooli töötajate algatusvõimet ja eestvedamist koolisiseste ürituste planeerimisel

·         Vaadata õle sisehindamise kord ning kaasnevad dokumendid õpetaja töö optimeerimiseks

·         Kaasata MN töösse õpetajaid, kes sellesse juhtorganisse ei kuulu (arvamuse avaldamiseks, avatud koosolekud)

·         Vaadata üle tagasiside küsimustikud (sisu)

Personal

·         Koolikultuuri täitmine siduda personali tunnustamise süsteemiga (viia läbi samateemaline Forum teatri koolitus)

·         Personali professionaalse arengu planeerimisel lähtuda õpetajate tagasisidet ja kooli arengu vajadusest (Digi, LAK, MÕK, funktsionaalne lugemine, pädevused)

Ressursid

·         Õpikeskkonna arendamisel seada prioriteediks loodusõpetuse valdkonda

·         Paremaks infoliikumiseks sidusrühmade vahel rakendada rohkem infokanaleid (või Tõhustada olemasolevate infoliikumise kanalite toimimist sidusrühmade vahel)

Partnerid ja huvigrupid

·         Süvendada koostööd lastevanemate ja kooli vahel igal tasandil

·         Jätkata koostööd partneritega

Õppe- ja kasvatustegevus

·         Õppetöö kavandamisel arvestada kaasaja trende (LAK, MÕK, jt)

·         Tagada HEV-õpilastele (raskused õppimises ja edasijõudnutele) edutunnet

·         Laiendada huviringides osalemise võimalus erinevate vanuseastmete õpilastele

·         Tõhustada ÕE kaasamine juhtimisse

·         Süsteemselt läheneda olümpiaadide, võistluste jms ettevalmistusele