Kooli eesmärgid

2019/2020. õa eesmärgid ja ülesanded

  • Pae Gümnaasiumi juhtimine lähtub uuenenud juhtimisstruktuurist ning personali kaasatusest juhtimisse
  • Jätkub kooli kogemuse tutvustamine rahvusvahelisel ja riigi tasemel ning partnerite parimate praktikatega tutvumine
  • Toimub andmete kogumine arengukava 2021-2024 koostamiseks 
  • KÕKis planeeritud tegevused on integreeritud kooli igapäevaellu  - muutuva õpikäsituse metoodika, LAK-õpe ning õppijat toetava tagasiside kasutamine. I kooliastmele on koostatud kujundava hindamise põhimõtted ja lausete pank
  • Toimub koostöö õpetajate vahel kooli põhiväärtuste ja koolikultuuri hoidmisel ja arendamisel
  • Uute õpetajate leidmiseks on rakendatud meetmed
  • Toimub õpikeskkonna järjepidev parendamine