Kooli eesmärgid

Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 2017/2018.õa

Juhtimine

·      Tõhustada kooli juhtkonna ja pedagoogidevahelist koostööd

·      Töötada välja meetmed koolikultuuri tõstmiseks arengukavas 2018-2021 kokkulepitud väärtuste põhjal

·      Kaardistada riikliku õppekava pädevuste realiseerimist läbi organisatsiooni tegevuse

·      Täiendada tagasiside süsteemi

·      Täiustada õpilaste tunnustamise süsteemi

Personal

·      Viia ellu DIGI-plaan läbi personalioskuste arendamise vallas

·      Jätkata õpetajatevahelist koostööd kooli, vabariigi ja rahvusvahelisel tasandil

·      Innustada ja toetada personali osalema vabariiklikul konkursil „Eestimaa õpib ja tänab“

·      Parendada personali tunnustamise süsteemi

Ressursid

·      Rakendada kooli kalenderplaan Google keskkonnas

·      Viia ellu kooli juurdeehituse kava füüsilise keskkonna parendamiseks

·      Rakendada meetmeid paremaks infoliikumiseks huvigruppide vahel

Huvigrupid

·      Kaasata lapsevanemaid aktiivsemalt osalema lapsevanemate koolis

·      Jätkata koostööd huvigruppide- ja partneritega ning olla avatud uutele väljakutsetele

·      Kajastada regulaarselt kooli tegemisi meediakanalite kaudu

Õppe- ja kasvatustöö

·      Rakendada MÕKi ja LAK-õpet läbi õppe- ja kasvatustegevuse

·      Rakendada majandus- ja ettevõtlusõpet I-IV kooliastmes

·      Tõhustada tugiteenuste ja tugiõppe efektiivsust

·      Toetada õpilaste karjääri planeerimist läbi õppe- ja huvitegevuse

·      Tõhustada  Tervise Edendava Kooli printsiipe läbi õppe- ja kasvatusprotsessi