Missioon ja visioon

Missioon
Kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi, kellel on vajalikud oskused ja pädevused elukestvaks õppeks ning tööalaseks karjääriks.
Visioon
Aastaks 2018 on Tallinna Pae Gümnaasium on:
  • edasiarenev multikultuuriline kool, kus igale õpilasele on loodud igakülgseks arenguks soodne keskkond, mis võimaldab kujundada oskusi elukestvaks õppeks ning lõimumiseks kaasaegsesse ühiskonda, säilitades õpilase rahvuslik identiteet ning väärtustades iga õpilase individuaalsust;
  • kool, mis pakub põhikooli tasemel õpilastele ja lastevanematele võrdväärset valikuvõimalust varase ja hilise keelekümbluse ning vene õppekeelega klassi vahel;
  • konkurentsivõimelist reaal- ja loodusharidust pakkuv kool, kus igale õpilasele on tagatud tema isiklikele võimetele ning potentsiaalile vastav õpe;
  • kool, kus on tugev, järjepidev ja mõtestatud võõrkeelte õpe.;
  • kool, kus on saavutatud vanemate õpetajate kogemuse, noorte õpetajate energilisuse ja uute infotehnoloogiliste vahendite efektiivse kasutamise sünergia;
  • jätkusuutlikkust toetav ja vastutustundlikku maailmakodanikku kujundav kool.