Kooli põhiväärtused

Kooli iseloomustavad põhiväärtused

P – perekond. Kooli õpilased ja töötajad moodustavad ühise koolipere, mille liikmed on paekad. Klass koos klassijuhatajaga moodustavad klassipere. Väärtustame iga koolis töötavat ja õppivat inimest.
A – aktiivne ja tervislik eluviis. Kõiges mida teeme, väärtustame tervislikku eluviisi – väärtustame nii füüsilist, sotsiaalset kui ka vaimset tervist.
E – eesmärgipärasus, eneseareng, elutarkus. Oskame püstitada ja saavutada eesmärke. Arvestame oma tegevuses kooli ja isiklikke eesmärke. Teadvustame nii oma tegemiste kui ka tegemata jätmiste mõju. Meie sõnad ja teod on kantud vastutusest mineviku, oleviku ja tuleviku ees.
K – kompetentsus. Oleme professionaalsed kõiges, mida teeme. Arendame õpilastes kriitilist analüüsivat, seoseid otsivat, tõe poole püüdlevat ja probleemide lahendamisele suunatud mõtteviisi.
A – alternatiivisus. Pakume õpilastele võrdväärset võimalust valida varase- ja hilise keelekümbluse ja venekeelse õppekeelega klasside vahel. Pakume valikaineid ja huviringe. Tallinna Pae Gümnaasiumi arengukava 2018-2020 
S - saavutustele suunatud silmaringi avardamine. Oleme oma tegevuses sihikindlad ja järjepidevad. Arvestame, et eduka töö aluseks on kinnipidamine kokkulepetest, reeglitest ja tähtaegadest.

Kool soovib:
  • arendada LAK-õppe mudelit, õppides teistelt riikidelt ja vahendades Eesti kogemusi;
  •  rakendada õppetegevusse MÕKi põhimõtteid;
  •  austada ja väärtustada õpetajate, õpilaste ja lastevanemate algatusi ning tunnustada neid;
  •  väärtustada heategevust - märkama oma seotust teiste inimestega, hoolivust, abivalmidust ning üksteise toetamist;
  • rakendada loomingulist lähenemist õpilase arengus.